پژمان آرام فر

استاد  پژمان آرام فر
متولد ۲/ ۷/ ۱۳۶۴
تحصیلات: دانشجوی دکتری رشته ژئو فیزیک گرایش زلزه شناسی
سابقه تدریس: ۱۰ سال
مبتکر روش های نوین در حل تست های کنکور فیزیک
تالیفات: کتاب شب کنکور فیزیک و آموزش فیزیک ۳ در انتشارات تخته سیاه