استاد مهران شرفی

استاد مهران شرفی متولد ۳۰ شهریور
سابقه تدریس: ۱۶ سال
تالیفات:دارای تالیفات متعددی از جمله کتاب زبان فارسی و قرابت معنایی
در انتشارات تخته سیاه