استاد مهدی شرفی

استاد مهدی شرفی متولد ۷ مهر
سابقه تدریس : ۱۰ سال
تالیفات: مولف ۶ کتاب عربی از جمله کتاب لغت نامه و کتاب گویای انتشارات تخته
سیاه پرفروش ترین کتاب عربی در چند سال اخیر