استاد محمد نوکنده


استاد محمد نوکنده متولد ۴/ ۱۰ / ۱۳۶۲

تحصیلات: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه شریف
سابقه تدریس: ۱۰ سال
تالیفات: مولف ۷کتاب از جمله چکیده فیزیک و شب کنکور فیزک در انتشارات تخته
سیاه و مترجم فیزیک هالیدی