استاد سید ایمان سرورپور

استاد سید ایمان سرورپور متولد ۳۰ / ۴/ ۱۳۶۲
تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA
سابقه تدریس: ۱۲ سال سابقه مشاوره در مراکز علمی، سابقه حضور در رادیو فرهنگ
و شبکه آموزش و همچنین کارشناس خانواده سبز ،پژوهشگر اجتماعی شبکه ایرانیان

تالیفات: کتاب مشاوره و برنامه ریزی هدف در انتشارات تخته سیاه