استاد سهراب فرهپور


استاد سهراب فرهپور متولد ۸/ ۸/ ۱۳۶۰

تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک
سابقه تدریس: ۱۰ سال
تالیفات: کتاب صفر کلوین تجربی و ریاضی در انتشارات تخته سیاه