استاد بابک سادات

استاد بابک سادات متولد ۲/ ۳/ ۱۳۶۱
تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سابقه تدریس: ۱۰ سال
تالیفات: کتاب بانک ریاضی تجربی در انتشارات تخته سیاه