استاد ایاد فیلی

استاد ایاد فیلی ۵/ ۱۰ / ۱۳۴۸
تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته حقوق
سابه تدریس: ۲۴ سال در مراکز علمی معتبر تهران
تالیفات :دارای تالیفات متعددی در انتشارات اندیشه فائق ومولف کتاب شب کنکور
عربی در انتشارات تخته سیاه