استادرضا گلشن

استادرضا گلشن متولد ۱۴ / ۴/ ۱۳۶۲
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف
سابقه تدریس: ۸سال
تالیفات: کتاب گویای هندسه و چکیده هندسه در انتشارات تخته سیاه